План генералне регулације у примени

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а
за блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 –„Центар-запад“)

Текстуални део плана можете преузети овде

Графичке прилоге можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 19 – „Доње Синковце“ (Службени гласник града Лесковца 18/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 – „Невена – Зелена зона“ (Службени гласник града Лесковца 9/12)

Границом плана обухваћено је подручје радне зоне – грађевински блокови 54, 85 и 86, пољопривредно земљиште (ван грађевинског подручја) и водно земљиште. Део просторног обухвата плана захвата ширу зону санитарне заштите северног подземног изворишта вода, које се користе у систему водоснадбевања Лесковца. Укупна површина обухвата износи око 429,15 ха. Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле односно њихови делови у К.О.Лесковац и К.О.Винарце.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 15 – „Летекс“ (Службени гласник града Лесковца 10/13)

Границом плана обухваћено је подручје грађевинских блокова 50, 51, 52 и 84 у Лесковцу. У оквирима границе је грађевинско и водно земљиште (река Ветерница). На подручју плана доминантне функције су становање и привређивање/ северна радна (индустријска) зона. Границом Плана обухваћене су катастарске парцеле односно њихови делови у К.О.Лесковац. Површина обухвата је 106,28ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 14 – „Чифлук мира“ (Службени гласник града Лесковца 10/13)

Границом плана обухваћено је подручје грађевинских блокова 81, 82 и 83. У оквирима границе плана је грађевинско, пољопривредно и водно земљиште. Обухваћене катастарске парцеле и њихови делови припадају КО Лесковац, КО Винарце и КО Доње Стопање. Простор карактерише присуство железничког коридора, државног пута ИИ реда бр.132, бунара у резерви северног изворишта водоснабдевања, комплекса пољопривредне школе, неперспективних комплекса посебне намене и др. Површина обухвата је 454,18 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 13 – „Насеље преко пута ветеринарске станице“ (Службени гласник града Лесковца 13/13)

Границом плана обухваћен је део подручја просторно функционалне целине ШИРА ГРАДСКА ЗОНА – грађевински блокови 48, 49, 74, 75, 76 и 80 и делови грађевинских блокова 47, 30 и 31. Обухваћене катастарске парцеле припадају КО Лесковац и КО Доње Стопање. У оквиру границе плана је грађевинско, пољопривредно и водно земљиште (део „Хисарског јарка“ и део речног корита реке Ветернице). Планским решењем: дефинишу се услови за изградњу нових објеката И формирање планираних намена, као и за обнову и унапређење постојећих (већ формираних намена); санирају се спонтано настале целине и заокружује ивично подручје насеља. Укупна површина обухвата плана износи око 127,97 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 12 – „Васково насеље“ (Службени гласник града Лесковца 26/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 11 – „Насеље између бојничког и лебанског пута“ (Службени гласник града Лесковца 23/14)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 10 – „Славко Златановић – Охридско – Здравље“ (Службени гласник града Лесковца 9/12)

Границом плана обухваћено је подручје шире градске зоне – грађевински блокови 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67, пољопривредно земљиште (ван грађевинског подручја) и водно (билансирано највећим делом у оквиру грађевинског подручја). На делу обухвата је зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања – бунара у резерви. Јужно (старо) извориште је пре пуштања у рад водосистема „Барје“, било једно од два извора водоснабдевања Лесковца водом за пиће. Укупна површина обухвата износи око 542,15 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 9 – „Бунибродске ливаде“ (Службени гласник града Лесковца 11/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 8 – „Његошева“ (Службени гласник града Лесковца 18/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 7 – „Моравска“ (Службени гласник града Лесковца 13/13)

Границом плана обухваћен је део подручја просторно функционалне целине РАДНА ЗОНА– грађевински блокови 55, 56, 57 и 58.  Све катастарске парцеле припадају КО Лесковац и грађевинском подручју ГУП-а Лесковца. Планским решењем унапређују се, рециклирају и дограђују присутне јавне функције, саобраћајна и остала инфраструктура, као и објекти и површине  у оквиру осталих намена. Укупна површина обухвата плана износи око 87,03 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 6 – „Дубочица“ (Службени гласник града Лесковца 13/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 ЗА ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ ГУП – А ЛЕСКОВЦА -„ХИСАР“ (Службени гласник града Лесковца 21/13)

Границом плана обухваћено је подручје грађевинских блокова  39, 40, 41, 42, 43, 44 и 68 у Лесковцу. У оквирима границе је грађевинско, пољопривредно –на чијем су делу присутне групације викенд објеката, шумско и водно земљиште. План обухвата делове 3 катастарске општине и то: Лесковац, Доње Синковце и Доња Јајина. Целокупни обухват специфичан је по разноврсној намени, саставу тла, конфигурацији терена, наслеђеним проблемима као и по свом положају -представља ширу зону центра.  Површина плана је 363,78 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 , „ЦЕНТАР ЈУГ“  (Службени гласник града Лесковца 11/14)

Територија обухваћена Планом генералне регулације 4 , „ЦЕНТАР ЈУГ“ на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца обухвата простор површине око 133,89 ха и то осам грађевинска блока и то: 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37 и 38.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 -„ЦЕНТАР – СЕВЕР“ (Службени гласник града Лесковца 07/14)

Границом плана обухваћено је подручје грађевинских блокова  22, 23, 24, 32, 33 и северног дела блока 34  у Лесковцу. У оквирима границе је грађевинско и водно земљиште. План обухвата катастарске парцеле у КО Лесковац. Претежна намена простора је индивидуално становање, у одређеној мери је плански усмераван, а већим делом реализован и изграђен.  Површина плана је 61,03 ха.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО БРЕСТОВАЦ (Службени гласник града Лесковца 11/14)

Највећи део просторног обухвата плана је изграђен тако што се насеље формирало прво линијски дуж траса државних путева /Лесковац-Ниш и Лесковац-Бојник/ који га пресецају, а затим и дуж саобраћајница формираних у оквиру ткива самог насеља дајући форму насељу тако да су поједини простори у дубини блокова остајали заробљени –без прилаза, па су остали неизграђени. Бежећи од коридора железничке пруге Београд-Скопље насеље се просторно развлачилао на исток према коридору аутопута Е-75, тако да је његова форма неправилног облика. Јасно је дефинисан центар насеља у оквиру кога су заступљене све намене од јавног значаја. Имајући у виду да се становништво углавном бави пољопривредом, доминантан облик градње су породични, слободостојећи објекти претежне спратности П+1 (приземље+један спрат) на спственим парцелама неправилног, издуженог облика. Комплекси у радној зони која је запуштена и девастирана су формирани у павиљонском типу, сем комплекса „Тами-трејд“ који је у функцији. Радна зона је формирана у непосредној близини петље „Брестовац“ преко које је омогућен дирекни приступ насељу са аутопута Е-75 као и на излазу из Брестовца према Нишу, дуж државног пута. Саобраћајна мрежа је у великој мери реализована док је инфраструктурна опремљеност делимична јер насеље није повезано са централним системом водоснадбевања града Лесковца –водосистем Барје, нити је изграђен канализациони систем. Предвиђено је унапређивање постојећих и реализација планираних намена у планском подручју ради постизања просторног склада имплементацијом планског решења којим су дефинисани циљеви: Унапређења већ дефинисаних физичких структура њиховом реконструкцијом и надградњом; Стварање квалитетнијих услова живота изградњом недостајућ комуналних садржаја; Подизања нивоа инфраструктурне опремљености;Трансформација урбанистичких целина и комплекса према савременим потребама; Подизања економске моћи развојем раде зоне; Унапређења укупне структуре функција, садржаја и јавних простора и површина, у складу са реалним развојним трендовима, потребама али и могућностима града и окружења. Обезбеђења атрактивног решења обликовањем, уређењем и мултифункционалним коришћењем функционалне и просторне целине планског подручја опремањем пословним, комерцијалним и другим садржајима.

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 – „ЦЕНТАР – ЗАПАД“ (Службени гласник града Лесковца 31/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1 – „УЖИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР“ (Службени гласник града Лесковца 11/14)

План генералне регулације 1 за грађевинско подручје ГУП-а Лесковца -„Ужи градски центар“, за блокове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и јужни део блока 34.

Текстуални део плана можете преузети  овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде