План интегритета

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција.

Шта је план интегритета?

План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције.

Сврха плана интегритета је успоствљање мехнизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно финкционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле. Израда плана интегритета обавља се у три фазе.

Прва фаза је фаза припреме, у којој руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор. Припрема се програм израде плана.

Друга фаза се односи на процену и оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције на ризике за настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, коруптивних поступака и корупције и других неправилности.

Трећа фаза или завршна фаза предвиђена је предлагању мера и активности за побољшање интегритета институције.

Након усвајања плана интегритета руководилац институције одређује лице одговорно за спровођење плана интегртета које прати спровођење ефикасност и резултате спровођења предложених мера за побољшање интегритета институције. 

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

КОДЕКС ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ДЕКЛАРАЦИЈА О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ


План интегритета града Лесковца

Одлука о усвајању Плана интегритета града Лесковца

Одлука о именовању Кооринатора за план интегритета

Одлука о именовању радне групе