Здравство

Здравствена заштита

Здравствену заштиту становништву града Лесковца тренутно обезбеђује Општа болница Лесковац и 3 домова здравља, са развијеном мрежом здравствених станица и амбуланти. Приближно 79 % свих лекара и 634 % здравствених радника са средњом и вишом стручном спремом ради на овом нивоу.

Од лекара у примарној здравственој заштити тек сваки трећи (57%) је лекар опште праксе, а остали специјалисти. Највећи број специјалиста је у у служби за здравствену заштиту опште медицине (37%), а најмањи у служби за здравствену заштиту школске деце (8,5%).

Просечан број становника на једног лекара у примарној здравственој заштити (укључујући и све специјалистичке службе домова здравља је нешто више од 650. Креће се од 310 жена на једног лекара у служби за здравствену заштиту жена, до 954 радника старијих од 15 година на једног лекара у служби за медицину рада.


Дом здравља Лесковац

 • Дом здравља Лесковац – Тел:  016/251-244, 250-759, 252-639, 250-992, 250-508, 254-460, 252-759, 250-383
 • Дом здравља Власотинце – Моше Пијаде бб, Tел: 875-130
 • Дом здравља Грделица – Милентија Поповића 22, Tел: 831-047
 • Дом здравља Вучје – Косте Стаменковића бб, Tел: 886-198
 • Дом здравља Црна Tрава – Tел: 811-224
 • Медицина рада
 • Стоматологија
 • Диспанзер за превентивну здравствену заштиту
 • Диспанзер за куративну заштиту здравствених радника
 • Здравствена станица у граду – Стари уред
 • Служба за здравствену заштиту деце и омладине
 • Стара зубна поликлиника
 • ОЈ Дом здравља Медвеђа – Шеталиште 5, Tел: 891-236

Детаљније о Дому здравља

Општа болница Лесковац

 • Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом
 • Служба за пнеумофтизиологију
 • Служба за нефрологију са центром за дијализу
 • Служба за неурологију
 • Служба за инфективне болести
 • Служба за психијатрију
 • Служба за продужену негу и лечење
 • Служба за општу хирургију
 • Служба за ортопедију и трауматологију
 • Служба за урологију
 • Служба за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом
 • Служба за офтамологију
 • Служба за анестезиологију са реанимацијом
 • Служба за пријем и збрињавање ургентних стања
 • Служба за педијатрију
 • Служба за гинекологију и акушерство
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
 • Служба за радиолошку дијагностику
 • Служба за лабораторијску дијагностику
 • Служба за патолошко-анатомску дијагностику
 • Служба за трансфузију крви
 • Служба за социјалну медицину са статистиком
 • Одељење дерматовенерологије
 • Одељење онкологије
 • Болничка апотека

Немедицинске службе

 • Служба за правне и економско-финансијске послове
 • Служба за техничке и друге послове

Адреса: Раде Кончара 9, Телефон: 016/252-500

Детаљније о Општој болници Лесковац

Завод за јавно здравље

Основна делатност Завода за јавно здравље Лесковац је иницирање, спровођење, координирање и евалуирање активности усмерених на очување и унапређење здравља становника Јабланичког округа, а које се спроводи у организацији здравствене и социјалне заштите, локалне самоуправе, цивилног друштва и других организација које су повезане са здравством.

Мисија Завода за јавно здравље Лесковац је Промоција здравља, што подразумева тачно и благовремено информисање грађана о чињеницама важним за очување здравља и активно учествовање у здравственом образовању и спречавање и сузбијање ширења болести, унапређење услова животне средине Лесковца и Јабланичког округа.

Завод доприноси развоју ефикасних стратегија јавног здравља на локалном нивоу кроз препознавање локалних здравствених потреба, мултисекторски и партиципаторни приступ у њиховом решавању, уз рационално коришћење расположивих ресурса, сходно реформи система здравствене заштите и јавног здравља.

У оквиру Завода за јавно здравље налазесе следећи центри:

 • центар за промоцију здравља
 • центар за контролу и превенцију болести
 • центар за хигијену и хуману екологију
 • центар за анализу, планирање, организацију здравствене заштите, информатику и биостатистику у здравству
 • центар за микробиологију
 • служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Адреса: Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац, Tелефон: 016/245-219, Фаx: 016/244-910 

Емаил: info@zzjzle.org.rs

Детаљније о Заводу за јавно здравље