Одељење за јавне набавке

Адреса

Трг Револуције 33/4
16 000 Лесковац

Е-пошта

javne.nabavke@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 215-990
+381 16 216-651

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за јавне набавке обавља послове који се односе на:
 • на основу исказаних потреба свих органа града и градских управа сачињава предлог плана јавних набавки за наредну годину и исти доставља Градској управи за финансије истовремено са достављањем финансијског плана;
 • једини је наручилац за све органе града и градских управа;
 • припрема одлуку о покретању поступка јавне набавке и одлуку о образовању комисије;
 • припрема конкурсну документацију у кординацији са Комисијом;
 • прима понуде и поступа са њима у складу са начелима јавне набавке;
 • спроводи потребне радње, односно доноси одговарајућу одлуку по захтеву за заштиту права понуђача;
 • по спроведеном поступку јавне набавке доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и закључује уговор са истим;
 • пружа стручну помоћ свим корисницима буџетских средстава из области јавних набавки;
 • доставља извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки Републичкој управи за јавне набавке;
 • врши контролу извршења уговора закључених по спроведеном поступку јавне набавке;
 • чува документацију о спроведеним поступцима јавних набавки;
 • подноси шестомесечни и годишњи извештај о свом раду Скупштини града Лесковца;
 • врши друге послове у области јавних набавки у складу са Законом и другим прописима у овој области.