Скупштина града Лесковца

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом, њу чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом Града. Скупштину града Лесковца представља и заступа председник Скупштине града. У Скупштини града Лесковца у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо у складу са Уставом, Законом и Статутом града. Конститутивном седницом Скупштине града председава најстарији одборник, који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу. Председавајућем у раду помаже најмлађи одборник и секретар Скупштине града из претходног сазива.

Председник Скупштине Града

  • Председник скупштине градана предлог најмање 1/3 одборника бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.

Заменик председника Скупштине

  • Заменик председника скупштине града бира се на предлог, на начин и по поступку утврђеном за избор председника Скупштине града.

Секретар скупштине

  • Кандидата за секретара Скупштине града предлаже председник Скупштине града. Секретар Скупштине града поставља се јавним гласањем.

У Скупштини града образују се одборничке групе у року од 5 дана од дана конституисања Скупштине града. Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције политичких странака, друге политичке организације или групе грађана која има најмање 5 одборника у Скупштини града.

Председник скупштине:

Александар Ђуровић
Дипломирани економиста
E-mail: predsednik.skupstine@gradleskovac.org
Телефон: 016/200-829

Заменик председника Скупштине:

Оливер Антанасијевић
Дипломирани правник
E-mail: oliver.antanasijevic@gradleskovac.org
Телефон: 016/200-833

Секретар Скупштине:

Зоран Вукашиновић
Дипломирани правник
E-mail: zoran.vukasinovic@gradleskovac.org
Телефон: 016/200-828

Заменик секретара Скупштине:

Владимир Бранковић
Дипломирани правник
E-mail: vladimir.brankovic@gradleskovac.org
Телефон: 016/200-802