Просторни план града

Изради Просторног плана града Лесковца приступило се на основу Одлуке о изради, коју је донела Скупштина града Лесковца и која је објављена у Службеном гласнику града Лесковца, број 18/09 од 18. децембра 2009. године. Стручну помоћ у изради првог Просторног плана за територију града Лесковца израђивачу плана, пружила је Републичка агенција за просторно планирање.

Просторни план одредио је ВИЗИЈУ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА града Лесковца – да град Лесковац буде урбани центар националног значаја који ће давати посебан допринос развоју јужне Србије, ублажавању разлика у развијености на овом подручју, функционално јаче повезан са руралним окружењем, уз заустављене негативне демографске трендове и одрживи развој, заснован на локалним ресурсима и вредностима као и већој приступачности саобраћајној и другој инфраструктури.
ОСНОВНИ ЦИЉ просторног развоја града Лесковца јесте унапређење просторног развоја, односно усаглашеност економског, еколошког, физичког и социјално-културног развоја, до нивоа којим ће град Лесковац бити конкурентан у ширим републичким и перспективно, европским оквирима.

Текстуални део Просторног плана града Лесковца можете преузети  овде.

План намене Простора просторнг плана града Лесковца можете преузети  овде.

 

Шематски приказ уређења насеља

Белановце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Богојевце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Доња Јајијина – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Доње Стопање – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Горње Стопање – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Губеревац – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Манојловце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Мирошевце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Орашац – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Разгојна – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Стројковце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Турековац – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Велика Грабовница – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.

Винарце – шематски приказ уређења насеља можете преузети овде.