Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

komunalno@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 218-424

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру обавља послове који се односе на:
 • припремање одлуке на основу Закона о комуналним делатностима за послове за које је надлежан Град из комуналне и стамбене области;
 • израду годишњег плана и програма инвестиција и комуналног одржавања за потребе града;
 • закључивање уговора за извођење радова, набавку добара и вршење услуга, праћење извршавања уговрних обавеза, оверу рачуна, привремених и окончаних ситуација на инвестицијама и комуналном одржавању за потребе града;
 • финансијске послове из области инвестиције и комуналне делатности;
 • прибављање одговарајућих документација и стручних мишљења за потребе инвестиција и комуналног одржавања за потребе града (експропријација, копија плана, информације о локацији и друго);
 • послове праћења рада јавних и јавно комуналних предузећа у комуналној области и других субјеката којима су поверене комуналне делатности кроз анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера;
 • послове у вези постављања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене;
 • послове у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности;
 • издавање одобрења о запремању јавних површина;
 • издавање одобрења за постављање рекламних паноа;
 • вођење поступка о одређивању назива улица као и промена назива улица;
 • вођење евиденције о издатим решењима о одобрењу за коришћење права и услуга према одлуци о комуналним таксама;
 • вођење евиденције о вршењу контроле наплате по извршним решењима;
 • стамбене послове из надлежности града: исељења бесправно усељених лица у станове правних лица, прикупљање захтева за доделу градских станова и припремање материјала за рад Градске стамбене комисије, исељења из заједничких просторија, издавање уверења о избору председника Скупштине станара;
 • административне, техничке, правне и финансијске послове у вези станова солидарности;
 • послове по основу већ закључених уговора о додели станова солидарности и исплате истих;
 • финансијско слагање стања са корисницима у вези станова солидарности;
 • издавање потврда о исплати стана у целости, након завршеног отплатног периода у вези станова солидарности;
 • административне, техничке, правне и финансијске послове у вези станова из станарског права;
 • послове по основу већ закључених уговора о откупу и исплате станова из станарског права;
 • финансијско слагање стања са корисницима у вези станова из станарског права;
 • издавање потврда о исплати стана у целости, након завршеног отплатног периода у вези станова из станарског права;
 • пријем захтева за откуп стана којима располаже град Лесковац;
 • утврђивање услова за откуп стана којима располаже град Лесковац у складу са Законом;
 • послове сачињавања предлога Уговора о откупу стана којима располаже град Лесковац;
 • послове вођења евиденције захтева и Уговора о откупу стана којима располаже град Лесковац;
 • послове вођења евиденције о откупљеним становима;
 • припрему и израду нацрта прописа из надлежности обављања комуналних делатности;
 • послове у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и надзор над њиховим извршавањем;
 • послове за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Лесковца;
 • послове који се односе на линијски превоз путника на територији града Лесковца;
 • послове у вези са одржавањем општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Лесковца;
 • одређивање аутобуских стајалишта, паркиралишта и обезбеђивање стајалишта за ауто-такси превоза путника;
 • послове у вези издавања одобрења за раскопавање јавних површина;
 • послове у вези са техничком регулацијом саобраћаја;
 • послове из области јавног градског и приградског превоза путника и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града