Одељење за заштиту животне средине

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

ekologija@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 237-170
+381 16 237-171
+381 16 237-177

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:
 • систематску контролу квалитета ваздуха;
 • систематско праћење нивоа комуналне буке;
 • заштиту природе, очување, коришћење и развој природних добара посебних вредности;
 • праћење стања и координацију деловања у области заштите површинских и подземних вода и земљишта;
 • заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, опасних и штетних материја са мерама превенције, праћења и санације у случају хемијских и других удеса;
 • предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине;
 • утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова и издавање сагласности на стратешку процену утицаја одређених планова и програма на животну средину;
 • оцену и давање сагласности на Студију о процени утицаја одређених пројеката на животну средину чија изградња се планира на подручју града;
Детаљније

 • организацију и спровођење општих мера заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама (комарци, крпељи, глодари);
 • издавање сагласности и дозволе за рад одређених постројења и обављање активности;
 • израду и реализацију акционих и санационих планова и програма и пројеката у области заштите животне средине;
 • заштиту биљног и животињског света и контролу њихових популација, као и спровођења мера и организацију послова комуналне зоохигијене;
 • заштита културних добара од значаја за град;
 • заштита од елементарних и других непогода;
 • утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, рад Фонда за заштиту животне средине, праћење и примена економских инструмената за финансирање заштите животне средине и друге послове у овој области у складу са Законом и Статутом и другим прописима;
 • обраду, систематизацију, чување података и вођење евиденције из области праћења стања, контроле квалитета и других послова заштите животне средине;
 • обавештавање јавности и објављивање података и информација о стању и квалитету животне средине и друге послове унапређења животне средине;
 • планирање и координација едукативних активности из области заштите животне средине;
 • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Одељење координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција из области заштите животне средине, које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у граду.

Одељење за заштиту и унапређење животне средине обавља и послове државне управе у области заштите и унапређења животне средине који јој буду поверени.

Обавештења Одељења за заштиту животне средине:

ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ЗАГАЂИВАЊА

ВАЗДУХ

БУКА

ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ

ЗЕМЉИШТЕ