Седница Штаба за ванредне ситуације

У сали Скупштине града Лесковца одржана је друга редовна седница Штаба за ванредне ситуације,  којом је председавао начелник Штаба за ванредне ситуације града Лесковца Ненад Симић. На седници Штаба између осталог разматрано је стање израђености Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од елементарних непогода и других несрећа на територији града Лесковца, Извештај о спровођењу превентивних мера заштите усева од пожара и спаљивање биљних остатака на отвореном простору, утврђивање задатака и приоритета у вези са стањем, спремност и припрема јавних комуналних система за зимски период на територији града Лесковца, као и предлог Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Лесковца за 2024. годину и предлог Годишњег плана рада Штаба за Ванредне ситуације града Лесковца за 2024. годину.

На Штабу се обратио Милан Поповић, члан Штаба и шеф Одељења за општу управу и заједничке послове који се осврнуо на рад у периоду од 2020 године до данас, истакнувши да је у наведеном периоду Штаб ускладио свој нормативно правни оквир са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.Градско веће на предлог Штаба донело је Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите, а Штаб је донео свој Пословник и Закључак о образовању стручно-оперативних тимова, надлежни органи града су редовно, у складу са законом, доносили Одлуке о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за сваку годину, као и планове рада Штаба и извештаје о раду Штаба за сваку годину.

Поред наведеног усвојен је План заштите и спасавања.  Јануара 2021. године је месец када су град Лесковац погодиле велике бујичне воде, снег и лед. Чланови Штаба као и Градска управа града Лесковца у сарадњи са МУП-ом, као и Комуналним сектором града Лесковца су адекаватно реаговали и помагали грађанима.

„У овој години Штаб је са надлежним органима, организовао по први пут после дужи низ година организова вежбу Заштите и спасавања од пожара- систем 2021 на згради Осмоспратнице. 2023. годину је такође захватио поплавни талас територију града Лесковца где смо крајње одговорно, брзо и ефикасно помагали грађанима на поплавно захваћеном подручју. Штаб је након престанка опасности елементарне непогоде вршио анализе и давао предлоге надлежнима за предузимање мера заштите и спасавања како у будућности не би долазило до евентуалних појава великих последица непогода.“

Додао је и да је Град Лесковац у периоду након 2020. године за потребе цивилне заштите набавио десет агрегата снаге до 2kw, један агрегат веће снаге, две сушилице ваге, четири муљне пумпе великог капацитета, две потапајуће пумпе за чишћење бунара, једно теренско возило, једну приколицу и добио део опреме коју ће користити добровољно Ватрогасно друштво на чијем развоју се ради.

Раде Велинов,члан Штаба и шеф Одељења за привреду и пољопривреду осврнуо се  на Одбрану од поплава на водотоцима другог реда које спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радови и активности за неповољне хидролошке околности. Град Лесковац, почев од 2012. године, редовно доноси  Оперативне планове одбране од поплава за воде другог реда и рекао:

„Плановима се одређују радови на чишћењу и регулацији пропуста, водотокова, растеретних и одводних канала, као и превентивни радови на критичним деоницама. За ове радове Град је за период  2012 – 2022. године, издвојио око 111 милиона динара, не рачунајући радове на растеретном каналу Туловске реке који су коштали 37,5 милиона динара. Током јануара месеца 2021. године, територију града Лесковца захватиле су обилне падавине са највећим интензитетом у периоду од 7 до 10 јануара, када је пало 133,3 литара воде по метру квадратном. Оперативним планом одбране од поплалава за 2021 годину, стављен је акценат у делу превентивних радова на сливно подручје Рударског канала, односно на Рударском каналу на правцу, Шаиновац – Пресечина – Велико Трњане – Рударе – Лесковац, затим на Шаиновачком каналу, као и растеретном Рударском каналу, укупне дужине 10,3 км, вредност радова је 29.999.556,00 динонара. Оперативним планом одбрана од поплава за прошлу, 2022. годину, предвиђени су радови на 18 локације у укупној вредности од 30,875,761.20динара. Оперативни план реализован је у потпуности.“

Речено је и да град настоји да сваке године повећава новчана средства из Буџета за ову област, а све у циљу редовног одржавања постојећих водотока и спречавања настајања поплава и превентивног ублажавања последица њиховог деловања, као и да су за текућу 2023. годину, Оперативним планом одбране од поплава за воде другог реда предвиђени радови на 10 локација у укупној вредности од 34 милиона  динара.

И закључено да радови на свим локацијама у овом тренутку улазе у завршницу. Машине извођача се тренутно налазе у старом кориту Туловске реке на релацији Доњи, Горњи Буниброд где се врши измуљавање. У наредних неколико дана, сви радови предвиђени Оперативним планом за 2023. годину, биће у потпуности окончани, тако да се очекује да реализација Оперативним планом за ову годину буде 100%.

Поделите