Урбанистичко техничка документација у примени

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ бр. 350-90/24-02 ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 990 кW НА КП.БР. 5036, 5037, 5038, 5040, 5041 И 5042 СВЕ У КО ГУБЕРЕВАЦ У ГУБЕРЕВЦУ 

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 990 кW НА КП.БР. 5036, 5037, 5038, 5040, 5041 И 5042 СВЕ У КО ГУБЕРЕВАЦ У ГУБЕРЕВЦУ можете преузети овде

02.КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ВОДОВА можете преузети овде

03.ИДР ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ можете преузети овде

04.ИДР ГЛАВНУ СВЕСКУ можете преузети овде

05.ИДР ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА можете преузети овде

06.ИДР ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ можете преузети овде

07.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1500кW НА КП.БР.3830,3831,3832,3834,3835,3836,3837,3838,3839 И 3840 СВЕ У КО БРЕСТОВАЦ У БРЕСТОВЦУ

01.УРБАНИСТИЧКУ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗЕМЉИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 1500кW НА КП.БР.3830,3831,3832,3834,3835,3836,3837,3838,3839 И 3840 СВЕ У КО БРЕСТОВАЦ У БРЕСТОВЦУ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НОВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ У БРАТМИЛОВЦУ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НОВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ У БРАТМИЛОВЦУ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за КП бр. 5931/4 КО Лесковац у улици Краља Петра Првог у Лесковцу УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за КП бр. 5931/4 КО Лесковац у улици Краља Петра Првог у Лесковцу УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА можете преузети овде

02. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНТРОЛИСАНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОСТАТАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА СПАЉИВАЊЕМ НА КП.БР. 2435/1,2435/2 И 2435/4 КО ГОРЊИ БУНИБРОД, ГРАД ЛЕСКОВАЦ

01. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА КОНТРОЛИСАНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОСТАТАКА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА СПАЉИВАЊЕМ НА КП.БР. 2435/1,2435/2 И 2435/4 КО ГОРЊИ БУНИБРОД, ГРАД ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ можете преузети овде

03. ПРОЈЕКАТ МАЂИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА можете преузети овде

04. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ФИЛСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ У ПГР-у 1, У ЦЕЛИНИ 15 НА КП.БР. 7814 И 7815/2 КО ЛЕСКОВАЦУ

01. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ ФИЛСКУЛТУРНЕ САЛЕ УЗ ОСНОВНУ ШКОЛУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ У ПГР-у 1, У ЦЕЛИНИ 15 НА КП.БР. 7814 И 7815/2 КО ЛЕСКОВАЦУ можете преузети овде

02. ИДР ГЛАВНУ СВЕСКУ можете преузети овде

03. ИДР ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ можете преузети овде

04. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ

01,УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

02. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА  ПЛАНТАЖЕ У ДОЊЕМ СТОПАЊУ

01. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА  ПЛАНТАЖЕ У ДОЊЕМ СТОПАЊУ можете преузети овде

02. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР.15279 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ

01. УП ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР.15279 КО ЛЕСКОВАЦ У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

02. ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДНЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНЕ КУЋЕ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДНЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНЕ КУЋЕ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5405/3 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДНЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНЕ КУЋЕ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА У ЛЕСКОВЦУ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 4932/1 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ.РАДЕ КОНЧАРА И УЛ.ЂОРЂА ЛЕШЊАКА У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР.7280 И 7282 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА“ НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ

01.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА А ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА“ НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ИДР ГЛАВНА СВЕСКА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА“ НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

03.ИДР СВЕСКА СРХИТЕКТУРЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА“ НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

04.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА МЗ „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА БРИГАДА“ НА КП.БР.403/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ У ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКАТ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ И СТАЦИОНАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОБЛАСТИ, СПРАТНОСТИ П+2+ПК НА КП.БР.9620/17 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.4.ЈУЛИ У ЛЕСКОВЦУ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ У ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКАТ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ И СТАЦИОНАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОБЛАСТИ, СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КП.БР.9620/17 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.4.ЈУЛИ У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ У ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКАТ-СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ И СТАЦИОНАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОБЛАСТИ, СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КП.БР.9620/17 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.4.ЈУЛИ У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ГЛАВНА СВЕСКА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

03.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

04.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ТРАФОСТАНИЦЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

05.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ГЛАВНУ СВЕСКУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

03.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+5 НА КП.БР.4601/1 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ТРАЈКА СТАМЕНКОВИЋА

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+5 НА КП.БР.4601/1 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ТРАЈКА СТАМЕНКОВИЋА можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+5 НА КП.БР.4601/1 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ТРАЈКА СТАМЕНКОВИЋА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА „АЛЕКСАНДРИЈА“ НА КП.БР.295,296,298/1,298/2,303 И 304/1 КО ОРАОВИЦА

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА „АЛЕКСАНДРИЈА“ на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА можете преузети овде

02.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА „АЛЕКСАНДРИЈА“ на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА можете преузети овде

03.ИДР ГЛАВНА СВЕСКА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА „АЛЕКСАНДРИЈА“ на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА можете преузети овде

04.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА „АЛЕКСАНДРИЈА“ на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде

02.ГЛАВНУ СВЕСКУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде

03.ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде

04.КТП ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде

05.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА можете преузети овде

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOG ПРОЈЕКТA ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ИДР ГЛАВНЕ СВЕСКЕ УРБАНИСТИЧКOG ПРОЈЕКТA ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ИДР ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА УРБАНИСТИЧКOG ПРОЈЕКТA ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ИДР ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА УРБАНИСТИЧКOG ПРОЈЕКТA ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН РУДАРЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ШИШИНЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ДОЊА ЈАЈИНА можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ГОРЊЕ СИНКОВЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ДОЊЕ СИНКОВЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ГОРЊЕ ТРЊАНЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ВЛАСЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ДОЊЕ ТРЊАНЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН СВИРЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ТУРЕКОВАЦ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН МРШТАНЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН БРАТМИЛОВЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ВИНАРЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН НАВАЛИН можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН БОГОЈЕВЦЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ГОРЊЕ СТОПАЊЕ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО „11. ОКТОБАР“ У ПГР-У 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 И 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО „11. ОКТОБАР“ У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО „11. ОКТОБАР“ У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

03.КОПИЈУ ПЛАНА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО „11. ОКТОБАР“ У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

04.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО „11. ОКТОБАР“ У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.5824 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.5824 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.5824 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.СЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА

01.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.сЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА можете преузети овде

02.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.сЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ

01.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ ПО+П+2+ПК

01.УП ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.7700,7701/3,7701/4,7702,7703,7704,7705/1 КО ЛЕСКОВАЦ У ЗОНИ-А,БЛОК-у 16,ПО ПГР-у 4, УРБАНА ОБНОВА-ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА, СПРАТНОСТИ По+ВП+6+ПС (7 СПРАТ) И По+ВП+5+ПС (6.СПРАТ)+Т (ОСТАВЕ СТАНАРА), У УЛ.ДР. ЈОВАНА КАШИКОВИЋА, У ЛЕСКОВЦУ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.7700,7701/3,7701/4,7702,7703,7704,7705/1 КО ЛЕСКОВАЦ У ЗОНИ-А,БЛОК-у 16,ПО ПГР-у 4, УРБАНА ОБНОВА-ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА, СПРАТНОСТИ По+ВП+6+ПС (7 СПРАТ) И По+ВП+5+ПС (6.СПРАТ)+Т (ОСТАВЕ СТАНАРА), У УЛ.ДР. ЈОВАНА КАШИКОВИЋА, У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.7700,7701/3,7701/4,7702,7703,7704,7705/1 КО ЛЕСКОВАЦ У ЗОНИ-А,БЛОК-у 16,ПО ПГР-у 4, УРБАНА ОБНОВА-ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА, СПРАТНОСТИ По+ВП+6+ПС (7 СПРАТ) И По+ВП+5+ПС (6.СПРАТ)+Т (ОСТАВЕ СТАНАРА), У УЛ.ДР. ЈОВАНА КАШИКОВИЋА, У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКО ГАСНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И САМОУСЛУЖНОМ АУТОПЕРИОНИЦОМ, НА КП.БР. 301/1, 300/1, 299/1 КО ОРАОВИЦА, ГРАД ЛЕСКОВАЦ

01.ИДР главну свеску можете преузети овде

02.ИДР пројекат архитектуре бензинске станице можете преузети овде

03.ИДП главна свеска СТС-е можете преузети овде

04.ИДП пројекат електроенергетских инсталација СТС можете преузети овде

05.Катастарско-топографски план можете преузети овде

06.Урбанистички пројекат можете преузети овде

07.Потврду УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468 И 7469 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468 И7469 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468 И7469 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КП БР. 1908/14 КО ЛЕСКОВАЦ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КП БР. 1908/14 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП БР. 4898, 4899, 4900, 4901/1, 4901/2, 4902/1, 4903, 4904, 4905 И 4906 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП БР. 4898, 4899, 4900, 4901/1, 4901/2, 4902/1, 4903, 4904, 4905 и 4906 КО ЛЕСКОВАЦ за потребе изградње стамбено-пословног објекта у непрекинутом низу – тотална реконструкција, доградња и надоградња постојећих објеката у зони амбијенталних вредности у Ул. Светозара Марковића у Лесковцу, у блоку 18, целина 4, подцелина 4а, по ПГР-у 2 можете преузети ОВДЕ

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу Хотелског објекта у улици Булевар Николе Пашића бб, Лесковац, на катастарској парцели бр. 1908/7 КО Лесковац 

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу Хотелског објекта у улици Булевар Николе Пашића бб, Лесковац, на катастарској парцели бр. 1908/7 КО Лесковац можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА- ПГР 11 НА КП БР.9428-4, 9428-5, 9428-6, 9428-7, 9428-11 И 9428-13 КО Лесковац

01.КТП Вртић Сточна пијаца Н-Р500

02.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА ЦЕЛИНАМА штампа-УП извод 1000

03.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА штампа-УП извод 1000 03.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА штампа-УП извод 1000 

04.УП Ситуациони план са партерним решењем С2020 штампа-УП 250

05.УП План регулације и нивелације са саобраћајним решењем штампа-УП 500

06.УП План инфраструктуре штампа-УП 500

07. Планирана препарцелација штампа-ПП 500

08.Текстуални део Вртић ПГР 11 ф

09. Потврда урбанистилког пројекта

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ  РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ПИЈАЦЕ У ГРДЕЛИЦИ, на КП БР. 148/1, 148/2, 148/3 и 148/4  КO Грделица (варош)

ПОТВРДУ УП-а ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ПИЈАЦЕ У ГРДЕЛИЦИ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за кп.бр. 7675 и део кп.бр. 7676 КО Лесковац, ул. Владе Ђорђрвића у Лесковцу СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА       ПОТВРДА УП-а  

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЈУЖНИ ДЕО БЛОКА 34, ПОДЦЕЛИНА „16C1 И 16 C2“ КП бр.5844/1, 5844/6, 5844/2, 5844/3, 5844/4, 5844/5, 5844/10, 5843, 5842, 5806, 5844/7, 5844/8, 5844/5, 5844/9 ,5846 i 5845/1 КО Лесковац СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА      I  ДЕО        II ДЕО         ПОТВРДА УП-а

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE  РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЦИЈИ 4156/1, 4156/2 И 4156/3 КО ЛЕСКОВАЦ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу Хотелског објекта у улици Булевар Николе Пашића бб, Лесковац, на катастарској парцели бр. 1908/7 КО Лесковац      I ДЕО     II ДЕО    ПОТВРДА УП-А

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ 5791/1 И 5791/2 КО ЛЕСКОВАЦ      ПОТВРДА УП-а

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУНАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1

01.Урбанистички пројекат можете преузети овде

02.ИДР Индустријска зграда Радионица, Бобиште-1 пројекат архитектуре можете преузети овде

03.ИДР Индустријска зграда Радионица, Бобиште 0 главна свеска можете преузети овде

04.ИДР -Свеска 4_35кВ  можете преузети овде

05.ИДР -Свеска0_35кВ можете преузети овде

06.Катастарско-топографски план можете преузети овде

 07.Потврду УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА КП.БР.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА

01. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО ЛЕСКОВАЦ 

Оглас можете преузети овде

Урбанистички пројекат можете преузети овде

ИДР Главну свеску можете преузети овде

ИДР Пројекат архитектуре можете преузети овде

Потврду УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН можете преузети овде

0 ИДР-1-III-21 главна свеска – мала соларна електрана можете преузети овде

0 ИДР-2-III-21 главна свеска – трафо станица можете преузети овде

0 ИДР-3-III-21 главна свеска – разводно постројење можете преузети овде

1 ИДР-1-III-21 пројекат архитектуре – мала соларна електрана можете преузети овде

1 ИДР-2-III-21 пројекат архитектуре – трафо станице можете преузети овде

1 ИДР-3-III-21 пројекат архитектуре – разводно постројење можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација – мала соларна електрана можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација – разводно постројење можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација – трафо станица можете преузети овде

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР. 623/13,596,597/2,597/17,597/20,597/21 И 597/22 КО ДОЊА ЈАЈИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР. 623/13,596,597/2,597/17,597/20,597/21 И 597/22 КО ДОЊА ЈАЈИНА можете преузети овде

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.15232/1 КО ЛЕСКОВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.15232/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.5397/4 КО ЛЕСКОВАЦ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.5397/4 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ИПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.4435 КО ЛЕСКОВАЦ

ИДР ГЛАВНА СВЕСКА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

ИДР ГЛАВНА СВЕСКА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКС ХОТЕЛА „АТИНА“ НА КП БР. 2062/1 И 2052/4 КО ЛЕСКОВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКС ХОТЕЛА „АТИНА“ НА КП БР. 2062/1 И 2052/4 КО ЛЕСКОВАЦ може се преузети ОВДЕ.

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБAНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБ-АРХ. РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КП БР. 623/13, 596, 597/2, 597/17, 597/20, 597/21 И 597/22 КО Д. ЈАЈИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТЗА ПОТРЕБЕ УРБ-АРХ. РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КП БР. 623/13, 596, 597/2, 597/17, 597/20, 597/21 И 597/22 КО Д. ЈАЈИНА можете преузети овде

ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде 

 

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС „ЦЕНТАР“ СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ, НА КП БР. 5417, 5424, 5427, 5428, 5435, 15215 И 15216 КO ЛЕСКОВАЦ

01.УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС „ЦЕНТАР“ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС „ЦЕНТАР“ можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ НА КП БР. 933 КО ЛЕСКОВАЦ

01 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ НА КП.БР. 933 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ СА ПРЕНАМЕНОМ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА КП.БР. 6556  КО ЛЕСКОВАЦ 

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ СА ПРЕНАМЕНОМ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА У ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА КП.БР. 6556  КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА НА КП.БР.7145 КО ПЕЧЕЊЕВЦЕ

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА НА КП.БР.7145 КО ПЕЧЕЊЕВЦЕ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 7256 И ДЕО КП.БР. 7257 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЖИКЕ ИЛИЋА У ЛЕСКОВЦУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  СПРАТНОСТИ Су+П+4 

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР. 7256 И ДЕО КП.БР. 7257 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЖИКЕ ИЛИЋА У ЛЕСКОВЦУ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  СПРАТНОСТИ Су+П+4 можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА У ПГР-У 6 НА КП БР. 3220 И 3211 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 2 – БЛОК 18 КП БР. 4902 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог – Ситуација-планирано стање можете преузети овде.

Графички прилог – Ситуациони план – Композициони план можете преузети овде.

Графички прилог – Фасаде објекта можете преузети овде.

Графички прилог – Фасаде објекта можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 1 – БЛОК 12а КП БР. 7336, 7337, 7338 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог – Основа приземља и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог – Синхрон план и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог – Ситуациони приказ можете преузети овде.

Графички прилог – 3D приказ можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ У ОБУХВАТУ ПГР 7 „МОРАВСКА“ У ЛЕСКОВЦУ – БЛОК 57 – ЗОНА 3 – ПОДЗОНА 3Е НА КП БР. 2062/1 2062/2, 2062/3, 2062/4, 2086, 2087, 2088, 2052/4,  2063, 2064, 2065 КО ЛЕСКОВАЦ – РЕАКТИВИРАЊЕ КОМПЛЕКСА МОТЕЛА АТИНА СА ИЗГРАДЊОМ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Технички опис пројекта можете преузети овде.

Графички прилог – Депаданс можете преузети овде.

Графички прилог – Мотел – Ресторан можете преузети овде.

Графички прилог – Остава можете преузети овде.

Графички прилог – Техничке просторије можете преузети овде.

Графички прилог – Машинска зграда са платформом можете преузети овде.

Графички прилог – Машинска зграда са тобоганима можете преузети овде.

Графички прилог – Гардероба можете преузети овде.

Графички прилог – Техничке просторије можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ У БЛОКУ 34-СЕКТОР 3-УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА (УП 31) У ЛЕСКОВЦУ НА КП БР. 5803 КО ЛЕСКОВАЦ – уређење објеката и површина остале намене

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог – Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог 2 – Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог – Идејно решење основа приземља можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ (YURA 2 У ЛЕСКОВЦУ) СА ПРАТЕЋИМ МАГАЦИНОМ НА КП БР. 1886/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-изглед фасаде можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-пресек А-А и пресек Б-Б можете преузети овде.

Потврду УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНА КУЋА СПРАТНОСТИ По+П+3 НА КП.БР.5008 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА ББ 

01.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-РОБНА КУЋА СПРАТНОСТИ По+П+3 НА КП.БР.5008 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА ББ можете преузети овде

02.ПОТВРДУ УП-а можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ НА КП БР. 5420, 5424, 5428, 5430 И 5431 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

Графички прилог 3Д приказ можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 16266 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СУПЕРМАРКЕТА „ЛИДЛ СРБИЈА СУПЕРМАРКЕТИ“ К.Д. НА КП БР. 5926/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ УЧИТЕЉА ЈОСИФА КП БР. 5515/1 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 1531 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 7 У ЛЕСКОВЦУ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 1 У ЛЕСКОВЦУ – УРЕЂЕЊА ТРГА, ПАРКА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Регулационо и нивелационо решење можете преузети овде.

Графички прилог План инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог Подела на целине и фазност реализације можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 4 У ЛЕСКОВЦУ – ЗА КП 6383/2, 6383/7 И 14304/10 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуациони план – Модел можете преузети овде.

Графички прилог Идејно урбанистичко решење – Модел можете преузети овде.

Графички прилог Приказ саобраћајне и остале инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог 3Д Пијаца (17МB) можете преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА К.Р.БР. 3663 КО ГОРЊЕ СТОПАЊЕ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ У ОБУХВАТУ ПГР 12 У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 72-ЦЕЛИНА 2-ПОДЦЕЛИНА 2Ц НА КП.БР.3658/1,3658/9,3657/1,3657/2,3652,3653,3654,3655,3656,3646/1,3651,3650,3649,3648,3672,3658/11,3658/12 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана прве фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана друге фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана треће фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана четврте фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана пете фазе можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5803 КО ЛЕСКОВАЦ У БЛОКУ 34-ЦЕЛИНА 16, СЕКТОР 3 УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА (УП 3) ПО ПГР-У 1-ЦЕНТАР

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 6 У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 47-ЦЕЛИНА 2, НА КП.БР.3416/27, 14284/1, 3397/1, 3397/2, 3398 И 3416/28 КО ЛЕСКОВАЦ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ По+П+6

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 1 „ЦЕНТАР“ У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 12 ПОДЦЕЛИНА 12А НА КП.БР.7364 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 6 У ЛЕСКОВЦУ – БЛОК 47-ЦЕЛИНА 2 -НА КП.БР.3416/27,14284/3, 14284/1,3397/2, 3398 И 3416/28 КО ЛЕСКОВАЦ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПО+П+6

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 1, БЛОК 12А У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.7336, 7337 И 7338 КО ЛЕСКОВАЦ НОВИ БРОЈ 15206 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.476/1, 476/2, 474 И ДЕО ПАРЦЕЛЕ 1573 КО ГОРЊЕ СИНКОВЦЕ

КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТОМ, НАДСТРЕШНИЦОМ СА АУТОМАТИМА И РЕЗЕРВОАРИМА ЗА ГОРИВО ФАЗА 1,

И РЕСТОРАНА СА ПРЕНОЋИШТЕМ ФАЗА 2

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 2 НА КП.БР.4772 И 4773 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА НА КП.БР.15029/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР.6223/17, 6223/18 И 6230 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ НА КП.БР.4686 КО ПРЕДЕЈАНЕ СЕЛО

Урбанистички пројекат можете преузети овде.

Потврду УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈСКОМ КОМПЛЕКСУ „ЈУРА 2“ НА КП.БР. 1886/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА РОБНА КУЋА НА КП.БР.5008 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА ББ

 Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГЕ ЛАМЕЛЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ БЛОКА У УЛ УЧИТЕЉА ЈОСИФА У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 5515/1 И 5516 КО ЛЕСКОВАЦ

Урбанистички пројекат можете преузети овде.

Потврду УП-а можете преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРЕНИНГ ЦЕНТРА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НА КП.БР.2526 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилозима можете преузети овде.

Потврду УП-а можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ЦЕЛИНИ 2- ПОДЦЕЛИНА 2А У ПГР-у 15 НА КП.БР. 1344/1, 1345 И 1346 КО ЛЕСКОВАЦ, број; 350-378/14-02

Урбанистички пројекат можете преузети можете преузети овде

ИДР можетепреузети овде

Потврду УП-а можте преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ТЦ „ЦАПИТОЛ ПАРК“ НА КП.БР.2334/2 И 2334/4 КО ЛЕСКОВАЦ

Урбанистички пројекат можете преузети можете преузети овде

Потврду УП-а можте преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАДГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 5405/2 КО ЛЕСКОВАЦ

Урбанистички пројекат можете преузети можете преузети овде.

Потврду УП-а можте преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА НА КП БР.3018 КО ВЕЛИКА КОПАШНИЦА И КП.БР. 413,428,429 КО СЛАТИНА

Урбанистички пројекат  можете преузети овде.

Потврду УП-а можте преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ РБС НА ЛОКАЦИЈИ ЛЕ-ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА НА КП БР.11916 КО ЛЕСКОВАЦ

Урбанистички пројекат  можете преузети овде.

Потврду УП-а можте преузети овде

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР-11 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА НА КП.БР.9428/4, 9428/5, 9428/6, 9428/7 И 9428/13 У ЛЕСКОВЦУ

Урбанистички пројекат  можете преузети овде.

Потврду УП-а можте преузети овде