wrapper

  J А В Н И                                     П О 3 И В

организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у оквиру израде Плана развоја града Лесковца за период 2021.-2027. године

І - О ПЛАНУ РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. - 2027. ГОДИНЕ

            Скупштина Града Лесковца на седници одржаној 18. новембра 2020. године донела је Одлуку о изради плана развоја Града Лесковца за период од 2021 - 2027. године.

            Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја Града Лесковца, одређивање потенцијалних предности, развојних праваца и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, убрзавање и олакшавање системских промена кроз социјалне иновације, тежећи ка одрживом, планском и рационалном коришћењу природних pecypca и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног образовања, здравствене заштите, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајуhи основна права, укључујући право и једнаке могућности за све.

            План је потребно да садржи преглед и анализу пocтojeћer стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера.

Плана развоја Града Лесковца за период од 2021. - 2027. године садржаће пет области:

 1. Инфраструктура, дигитализација и урбани развој
 2. Привреда и туризам
 3. Екологија и заштита животне средине
 4. Друштвени развој
 5. Пољопривреда и рурални развој.

            За потребе појединих области рада формираће се Тематске радне гpyпe за израду Плана, које чине стручњаци из одговарајућих области, да би пружили стручну пoмoћ у најсложенијим задацима. Опредељене чланове сваке Тематске радне гpyпe евидентира Координатор процеса израде, уз сагласност Председника тима. Тим усмерава рад тематских радних rpyпa. У рад Тематске радне гpyпe могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и техничка подршка.

            Задатак Радних гpyпa је да прикупе податаке неопходне за израду Плана, провере дефинисане кључне проблеме, циљеве, мере и активности за достизање тих циљева, провере дефинисани институционални оквир за спровођење Плана и размотре могуће економске инструменте и изворе финансирања.

II - ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПPABO УЧЕШЋА НА JABHOM ПОЗИВУ

Циљ јавног позива је да се на транспарентан процес изврши избор представника организација цивилног друштва који ћe својим активним учешћем допринети раду тематских радних rpyпa а све у циљу израде Плана развоја Града Лесковца за период од 2021. до 2027.године.

Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије.

Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у некој од следећих области:

 1. Социјална правда и инклузија
 2. Смањење сиромаштва и друштвене неједнакости
 3. Демографија и популациона политика
 4. Борба против корупције
 5. ЈЬудска и мањинска права
 6. Транспарентност и мониторинг рада јавне управе
 7. Отворени подаци
 8. Активна партиципација грађана и грађанки у процесима доношења одлука
 9. Промоција и развој савремених технологија и иновација у цилу унапређења јавних сервиса
 10. Здравствена заштита
 11. Животна средина и климатске промене
 12. Култура и креативне индустрије
 13. Спорт
 14. Млади
 15. Мобилност
 16. Унапређење пословног окружења
 17. Развој привреде засноване на знању и иновацијама
 18. Образовање, едукација и људски ресурси
 19. Пољопривреда и рурални развој
 20. Туризам, угоститељство и трговина

HAПOMEHA: Једна организација цивилног друштва може поднети кандидатуру за највише три области дефинисане Одлуком о изради Плана развоја Града Лесковца за период 2021-2027.година. Организација цивилног друштва доставља посебно документацију за сваку од области за коју подноси кандидатуру.

III - КРИТЕРИЈУМИ

            Организације цивилног друштва које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:

 1. Да су уписане у регистар најмање три године пре објављивања овој јавног позива;
 2. Да актом о основању или статутом имају утврђене циљеве у некој од области наведених у тачки 2 јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ)
 3. Да поседују пројектно/програмско искуство и доказе о учешћу у областима наведеним у тачки 2 Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ) у последње 3 године;
 4. Пожељно је да поседују искуство у координацији, комуникацији и сарадњи са другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;
 5. Пожељно је да поседују искуство у раду радних група и других радних и саветоданвних тела које формирају органи државне, покрајинске и локалне самоуправе, у последње три године.

IV - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Организације цивилног друштва дужне су да доставе:

 • Попуњен Пријавни формулар (Анекс 1);
 • Преглед реализованих пројеката у последње три године ( Анекс 2);
 • Доказе о чланству у мрежи или другој асоцијацији цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда мреже или друге асоцијације и сл.), и
  • Доказе о искуству у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе у последње три године.   Бодовна листа

V - РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве траје од 21.05.2021. до 15.06.2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве доставе електронским путем на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., на писарници Града Лесковца, или поштом на адресу:

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за друштвене делатности и локални развој

Трг Револуције 45

16000 Лесковац

у затвореној коверти са назнаком

,,Кандидатура за чланство у Тематској радној групи за израду Плана развоја Града Лесковца за период 2021-2027. година“

,, ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ НЕ ОТВАРАТИ“.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија