wrapper

Република Србија

Град Лесковац

Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове

Број: 350-409/14-02

Датум: 01..08.2015. год.

Л е с к о в а ц

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

У складу са чланом  22. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ('' Службени Гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10), обавештавамо јавност, да је Градска управа за заштиту животне средине, у закону одређеном поступку, донела Решење да се даје  сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део ромског насеља – подцелине а5-2 и а8-2, део блока 61, насеља '' Славко Златановић'' у Лесковцу, бр. 143/15-09 од 23.07.2015. године.

Обавештење објавити на сајту града Лесковца дана  02.08.2015. године.

 

НАЧЕЛНИК,

Јасминка Миленковић дипл.правник

                                                                                              

__________________________