wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

 ОДЛИЧАН

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва 

 Медицинска школа

 

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва  

 Вртић Колибри

 

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

20/21.06.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

10,1 11,2 9,7

Азотови оксиди

µg/m3

85

20,58 21,62 19,41

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)