wrapper

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредеУправа за пољопривредно земљиште објавила је Конкурсза доделу бесповратних средстава за:набавку нове опреме за наводњавање,ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом.

I  НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2021. години може да оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,   научноистраживачка организација, факултет и институт,установа, средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија, привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,  предузетник или земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве право на средства за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2021. години, може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Подносилац пријаве право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционимулагањем у смислу овог конкурса.

Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Пријавa наКонкурс подноси се закључно са 24.05.2021. године.

II    ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу, ако је уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за ископ бушење бунара ако поднесе једну пријаву која се односи на ископ/бушење једног бунара у функцији наводњавања.

Средства за реализацију радова на ископу/бушењу бунара у функцији наводњавања се одобравајуу висини до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредностодносно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са  24.05.2021. године.

III     СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА НАМЕНОМ

Подносилац пријаве право на коришћење средстава може да оствари застављање у функцију пољопривредне производње напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменомако је власник обрадивог пољопривредног земљишта које је у јавној евиденцији Републичког геодетског завода уписано као њива, воћњак, виноград или ливадапо врсти, које се налази на територији Републике Србије и које се не користи за пољопривредну производњу, односно на којем нису предузете агротехничке и друге мере одржавања пољопривредног земљишта погодним за пољопривредну производњу услед чега је оно закоровљено и/или обрасло вишегодишњим растињеми ако напуштено обрадиво пољопривредно земљиште стави у функцију пољопривредне производње, односно користиу складу са наменом најкасније до 15. октобра 2021. године(као власник тог земљишта који је носилац или члан комерцијалног пољопривредног газдинства или је закуподавац на основу уговора којим даје у закуп или на коришћење земљиштедругом лицу уписаном у Регистар као носилац или као члан комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу).

Напуштено обрадиво пољопривредно земљиште сматра се стављеним у функцију пољопривредне производње уклањањем корова, вишегодишњег растиња, спровођењем агротехничких и других мера(спровођење припреме земљишта за пољопривредну производњуoсновна обрада, сетва, исхрана и заштита усева и вишегодишњих засада и косидба природних ливада и др.).

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом ако поднесе једну пријаву која се односи укупну површину напуштеногобрадивог пољопривредног земљишта од једног до десет хектара.

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 10.05.2021. године.

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу:Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,Управа за пољопривредно земљиштеул. Немањина 22-26, 11000 Београдили непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној коверти) на наведеној адреси, Београд, Немањина 22-26.

Све информације у вези са расписанимКонкурсомсвим заинтересованим пољопривредним произвођачима,као и стручна помоћприликом попуњавања, обраде образаца и провере потребне документације за подношење захтева за остваривање права на субвенције,доступне су у Одељењу за привреду и пољопривреду – Одсек за пољопривреду и развој села града Лесковца,Трг револуције 45, контакт телефон 016/ 241-914 или 016/245-517,сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија