wrapper

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у периоду од 1. фебруара до 1. септембра 2021. године, преко Писарнице републичких органа управе улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Предмет подстицаја у складу са Правилником и овим Јавним позивом јесу прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља, који обухвата прихватљиве трошкове инвестиције за: набавку каблова и остале пратеће опреме; припрему терена и прикључка на електро мрежу.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво и земљорадничка задруга – која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Приликом подношења захтева за остваривање права на подстицај корисници, између остале документације,  достављају предрачун за предмет инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења захтева и потврду од јавног предузећа „Електропривреда Србије” да је катастарска парцела која је  предмет инвестиције обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу.

Након спроведеног административног поступка, директор Управе за аграрна плаћања решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника подстицаја. Подносиоцу се одређује рок у којем је дужан да у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у 2021. години је 800.000 динара.

Све информације у вези са расписаним Јавним позивом, свим заинтересованим пољопривредним произвођачима, као и стручна помоћ приликом попуњавања, обраде образаца и провере потребне документације за подношење захтева за остваривање права на субвенције, доступне су у Одељењу за привреду и пољопривреду – Одсек за пољопривреду и развој села града Лесковца, Трг револуције 45, контакт телефон 016/ 241-914 или 016/245-517,сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија