wrapper

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА- ПГР 11 НА КП БР.9428-4, 9428-5, 9428-6, 9428-7, 9428-11 И 9428-13 КО Лесковац

01.КТП Вртић Сточна пијаца Н-Р500

02.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА НАМЕНА СА ЦЕЛИНАМА штампа-УП извод 1000

03.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА штампа-УП извод 1000 03.ИЗВОД ИЗ ПГР-а ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА штампа-УП извод 1000 

04.УП Ситуациони план са партерним решењем С2020 штампа-УП 250

05.УП План регулације и нивелације са саобраћајним решењем штампа-УП 500

06.УП План инфраструктуре штампа-УП 500

07. Планирана препарцелација штампа-ПП 500

Текстуални део Вртић ПГР 11 ф

 

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ  РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ПИЈАЦЕ У ГРДЕЛИЦИ, на КП БР. 148/1, 148/2, 148/3 и 148/4  КO Грделица (варош)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за кп.бр. 7675 и део кп.бр. 7676 КО Лесковац, ул. Владе Ђорђрвића у Лесковцу СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЈУЖНИ ДЕО БЛОКА 34, ПОДЦЕЛИНА „16C1 И 16 C2“ КП бр.5844/1, 5844/6, 5844/2, 5844/3, 5844/4, 5844/5, 5844/10, 5843, 5842, 5806, 5844/7, 5844/8, 5844/5, 5844/9 ,5846 i 5845/1 КО Лесковац СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА      I  ДЕО        II ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE  РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЦИЈИ 4156/1, 4156/2 И 4156/3 КО ЛЕСКОВАЦ 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу Хотелског објекта у улици Булевар Николе Пашића бб, Лесковац, на катастарској парцели бр. 1908/7 КО Лесковац      I ДЕО     II ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗГРАДЕ НА ЛОКАЦИЈИ 5791/1 И 5791/2 КО ЛЕСКОВАЦ

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНА ЗГРАДА У ПГР-У 6 НА КП БР. 3220 И 3211 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 2 - БЛОК 18 КП БР. 4902 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуација-планирано стање можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуациони план - Композициони план можете преузети овде.

Графички прилог - Фасаде објекта можете преузети овде.

Графички прилог - Фасаде објекта можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ - СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПГР 1 - БЛОК 12а КП БР. 7336, 7337, 7338 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог - Основа приземља и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог - Синхрон план и партерно уређење можете преузети овде.

Графички прилог - Ситуациони приказ можете преузети овде.

Графички прилог - 3D приказ можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ У ОБУХВАТУ ПГР 7 "МОРАВСКА" У ЛЕСКОВЦУ - БЛОК 57 - ЗОНА 3 - ПОДЗОНА 3Е НА КП БР. 2062/1 2062/2, 2062/3, 2062/4, 2086, 2087, 2088, 2052/4,  2063, 2064, 2065 КО ЛЕСКОВАЦ - РЕАКТИВИРАЊЕ КОМПЛЕКСА МОТЕЛА АТИНА СА ИЗГРАДЊОМ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Технички опис пројекта можете преузети овде.

Графички прилог - Депаданс можете преузети овде.

Графички прилог - Мотел - Ресторан можете преузети овде.

Графички прилог - Остава можете преузети овде.

Графички прилог - Техничке просторије можете преузети овде.

Графички прилог - Машинска зграда са платформом можете преузети овде.

Графички прилог - Машинска зграда са тобоганима можете преузети овде.

Графички прилог - Гардероба можете преузети овде.

Графички прилог - Техничке просторије можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ У БЛОКУ 34-СЕКТОР 3-УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА (УП 31) У ЛЕСКОВЦУ НА КП БР. 5803 КО ЛЕСКОВАЦ - уређење објеката и површина остале намене

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог - Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог 2 - Идејно решење-3Д модел можете преузети овде.

Графички прилог - Идејно решење основа приземља можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ (YURA 2 У ЛЕСКОВЦУ) СА ПРАТЕЋИМ МАГАЦИНОМ НА КП БР. 1886/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-изглед фасаде можете преузети овде.

Графички прилог Идејно архитектонско решење-пресек А-А и пресек Б-Б можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ НА КП БР. 5420, 5424, 5428, 5430 И 5431 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можете преузети овде.

Графички прилог 3Д приказ можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 16266 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СУПЕРМАРКЕТА "ЛИДЛ СРБИЈА СУПЕРМАРКЕТИ" К.Д. НА КП БР. 5926/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ УЧИТЕЉА ЈОСИФА КП БР. 5515/1 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП. БР. 1531 КО ГОРЊИ БУНИБРОД

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 7 У ЛЕСКОВЦУ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА БЛОК 1 У ЛЕСКОВЦУ - УРЕЂЕЊА ТРГА, ПАРКА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуационо решење можете преузети овде.

Графички прилог Регулационо и нивелационо решење можете преузети овде.

Графички прилог План инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог Подела на целине и фазност реализације можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 4 У ЛЕСКОВЦУ - ЗА КП 6383/2, 6383/7 И 14304/10 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Ситуациони план - Модел можете преузети овде.

Графички прилог Идејно урбанистичко решење - Модел можете преузети овде.

Графички прилог Приказ саобраћајне и остале инфраструктуре можете преузети овде.

Графички прилог 3Д Пијаца (17МB) можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА К.Р.БР. 3663 КО ГОРЊЕ СТОПАЊЕ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ У ОБУХВАТУ ПГР 12 У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 72-ЦЕЛИНА 2-ПОДЦЕЛИНА 2Ц НА КП.БР.3658/1,3658/9,3657/1,3657/2,3652,3653,3654,3655,3656,3646/1,3651,3650,3649,3648,3672,3658/11,3658/12 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана прве фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана друге фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана треће фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана четврте фазе можте преузети овде.

Графички прилог ситуационог плана пете фазе можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5803 КО ЛЕСКОВАЦ У БЛОКУ 34-ЦЕЛИНА 16, СЕКТОР 3 УРБАНИСТИЧКА ПОДЦЕЛИНА (УП 3) ПО ПГР-У 1-ЦЕНТАР

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 6 У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 47-ЦЕЛИНА 2, НА КП.БР.3416/27, 14284/1, 3397/1, 3397/2, 3398 И 3416/28 КО ЛЕСКОВАЦ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ По+П+6

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 1 "ЦЕНТАР" У ЛЕСКОВЦУ БЛОК 12 ПОДЦЕЛИНА 12А НА КП.БР.7364 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 6 У ЛЕСКОВЦУ - БЛОК 47-ЦЕЛИНА 2 -НА КП.БР.3416/27,14284/3, 14284/1,3397/2, 3398 И 3416/28 КО ЛЕСКОВАЦ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПО+П+6

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 1, БЛОК 12А У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.7336, 7337 И 7338 КО ЛЕСКОВАЦ НОВИ БРОЈ 15206 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.476/1, 476/2, 474 И ДЕО ПАРЦЕЛЕ 1573 КО ГОРЊЕ СИНКОВЦЕ

КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТОМ, НАДСТРЕШНИЦОМ СА АУТОМАТИМА И РЕЗЕРВОАРИМА ЗА ГОРИВО ФАЗА 1,

И РЕСТОРАНА СА ПРЕНОЋИШТЕМ ФАЗА 2

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР 2 НА КП.БР.4772 И 4773 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА НА КП.БР.15029/5 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР.6223/17, 6223/18 И 6230 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДОГРАДЊУ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА У ИНДУСТРИЈСКОМ КОМПЛЕКСУ "ЈУРА 2" НА КП.БР. 1886/20 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА РОБНА КУЋА НА КП.БР.5008 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ЈУЖНОМОРАВСКИХ БРИГАДА ББ

 Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГЕ ЛАМЕЛЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ БЛОКА У УЛ УЧИТЕЉА ЈОСИФА У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 5515/1 И 5516 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРЕНИНГ ЦЕНТРА ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НА КП.БР.2526 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог можте преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАДГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 5405/2 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА НА КП БР.3018 КО ВЕЛИКА КОПАШНИЦА И КП.БР. 413,428,429 КО СЛАТИНА

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ РБС НА ЛОКАЦИЈИ ЛЕ-ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА НА КП БР.11916 КО ЛЕСКОВАЦ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПГР-11 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА НА КП.БР.9428/4, 9428/5, 9428/6, 9428/7 И 9428/13 У ЛЕСКОВЦУ

Текстуални део плана са графичким прилогом можете преузети овде.