Print this page

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ Су+ВП+3 - ЈУЖНИ ДЕО БЛОКА 34, ПОДЦЕЛИНА 16с5 ПО ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПГР-а 1 У ЛЕСКОВЦУ НА КП БР. 5803 КО ЛЕСКОВАЦ

може се преузети ОВДЕ.