wrapper

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА КП БР. 1908/14 КО ЛЕСКОВАЦ

може се преузети ОВДЕ.