Print this page

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО ЛЕСКОВАЦ

Оглас можете преузети овде

Урбанистички пројекат можете преузети овде

ИДР Главну свеску можете преузети овде

ИДР Пројекат архитектуре можете преузети овде