wrapper

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014)    Градска управа за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца,  ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

    О НАЦРТУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

за подручје  ПГР- а 16 ''Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу    

                На основу Одлуке о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу  објављенe у  Службеном гласнику града Лесковца бр.  18/15.   урађен је Нацрт  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу     и извршена је стручна контрола Нацрта плана од стране Комисије за планове, о чему постоји Извештај.

            1.НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу  - дефинише услове за комунално опремање простора неопходном инфраструктуром – саобраћајном и комуналном инфраструктуром,  што би допринело стварању услова за покретање нових инвестиција и  развој комерцијално-пословних и производних садржаја, сагласно принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања конкуретнтности и унапређења идентитета града Лесковца,  уз  поштовање принципа уређења, коришћења и заштите простора.

          2. НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу  -   биће изложен на јавни увид  у просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 30 дана, почев од  27.октобра  2016. године до 26.новембра 2016. године у времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

    3. У току јавног увида, сва заинтересована правна и физичка  лица имају  право да

изврше увид у Нацрт плана и доставе писмену примедбу Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

Након завршеног јавног увида биће организована стручна расправа уз присуство чланова Комисије за Планове и свих осталих релевантних субјеката.

           О обављању јавног увида стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Текстуални део плана можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог План намена површина можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог План регулације и нивелације можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Начин спровођења регулације можете преузети ОВДЕ.