wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ  

За изградњу вишепородичног стамбеног објекта на локацији 4156/1, 4156/2 и 4156/3 ко Лесковац

За изградњу Хотелског објекта у улици Булевар Николе Пашића бб, Лесковац, на катастарској парцели бр. 1908/7 КО Лесковац и 

За изградњу стамбено пословних објеката-јужни део блока 34, подцелина  „16C1 И 16 C2“ КП бр.5844/1, 5844/6, 5844/2, 5844/3, 5844/4, 5844/5, 5844/10, 5843, 5842, 5806, 5844/7, 5844/8, 5844/5, 5844/9 ,5846 i 5845/1 КО Лесковац

можете преузети ОВДЕ