wrapper

Г  Р  А  Д     Л  Е  С К О В А Ц

ГРАДСКА УПРАВА

ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( ''Сл.гласникРС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ),  члана 83. Правилника о садржини, начину, и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Сл.гл.РС бр.64//15)

О  Г  Л  А  Ш  А  В А

Ј А В Н У    П Р Е  З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА

ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

СТАМБЕНО- ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ЛЕСКОВЦУ

Спратности По+П+6 у блоку 34 –сектор 1 ( УП 1)

 на КП бр.5844/1,5844/2, 5844/3, 5844/4, 5844/5, 5844/6, 5844/7, 5844/8, 5844/10, 5837, 5838, 5839, 5806 ( део) КО Лесковац


              ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се у  просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 7 дана, почев од  29.новембра2016. године године до 06. Децембра 2016 године у времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

              Подносилац захтева за потврђивање предметног Урбанистичког пројекта је ТОДОРОВИЋ  ГОРАН из  Лесковца, Ул. Мирка Горчића бр.31 а носилац израде је АД за пројектовање и инжињеринг '' ЦРНА ТРАВА'' Лесковац, Пана Ђукића 18..

              Носилац израде Урбанистичког пројекта у току одржавања  јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

               За потребна обавештења о садржају јавне презентације обратити се  Градској управи за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца- канцеларија 1.

               У току јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка  лица имају  право даизврше увид у Урбанистички пројекат и доставе писмену примедбу и сугестију  Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

                О обављању јавне презентације стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

Графички приказ урбанистичког пројекта можете преузети ОВДЕ.