wrapper

Г  Р  А  Д     Л  Е  С К О В А Ц

ГРАДСКА УПРАВА

ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ( ''Сл.гласникРС'' бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ),  члана 83. Правилника о садржини, начину, и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Сл.гл.РС бр.64//15)

О  Г  Л  А  Ш  А  В А

Ј А В Н У    П Р Е  З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА

 

ПОТРЕБЕ   УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE  РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ

За КП бр.4902/1 КО Лесковац

у блоку 18 целина 4 подцелина 4а –у  ПГР-у 2 у Лесковцу

-УРБАНА ОБНОВА-

трансформација породичног у вишепородично становање


               
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се у  просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 7 дана, почев од  07ЈУЛА2016. године до 14. ЈУЛА 2016. године,  у времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

               Подносилац захтева за потврђивање предметног Урбанистичког пројекта је '' Metal Galant Grading'' DOO  из Лесковца Ул.Страхињића Бана бр.34 а носилац израде је Биро за пројектовање, извођење радова у грађевинарству, технички преглед објеката и консалтинг Инкопројект инжињеринг Лесковац, Булевар Ослобођења бр.2/15. Носилац израде Урбанистичког пројекта у току одржавања  јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта.

                За потребна обавештења о садржају јавне презентације обратити се  Градској управи за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца- канцеларија 7.

                У току јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка  лица имају  право даизврше увид у Урбанистички пројекат и доставе писмену примедбу и сугестију  Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

                О обављању јавне презентације стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

Графички прилог Ситуациони план регулација и нивелација можете преузети ОВДЕ.

Текст Урбанистичког пројекта можете преузети ОВДЕ.