wrapper

На основу члана 50. и 130.   Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014)    Градска управа за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца,  ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

    О НАЦРТУ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  12

НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУГУП-а  ЛЕСКОВЦА –за  блокове  72, 73, 77, 78 и 79

  ( План генералне регулације 12-'' Васково насеље'' )

                На основу Одлуке о израдиПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  12 - НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА – за  блокове  72, 73, 77, 78 и 79   – ( '' Васково насеље'' )  - објављенe у  Службеном гласнику града Лесковца бр. 18 / 09 урађен је НацртПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  12 - НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА –за  блокове  72, 73, 77, 78 и 79   – ( '' Васково насеље'' ) и извршена је стручна контрола Нацрта плана од стране Комисије за планове, о чему је сачињен Извештај.

            1. Нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  12 - НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА –за  блокове  72, 73, 77, 78 и 79   – ( '' Васково насеље'' ) -  дефинише простор за планско коришћење  према постојећим  идатим функцијама као и претежне намене земљишта по зонама и целинама, правила уређења и грађења по зонама и целинама и саобраћајне мреже,  просторе за које се обавезно доноси план детаљне регулације као и локације за које се ради урбанистички пројекат.

          2. Нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  12 - НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА –за  блокове  72, 73, 77, 78 и 79   – ( '' Васково насеље'' )   -   биће изложен на јавни увид  у просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 30 дана, почев од  1.августа 2015. године до 31 августа 2015. годинеу времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

    3. У току јавног увида, сва заинтересована правна и физичка  лица имају  право да

изврше увид у Нацрт плана и доставе писмену примедбу Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

       4.Након завршеног јавног увида биће организована стручна расправа уз присуство чланова Комисије за Планове и свих осталих релевантних субјеката.

           О обављању јавног увида стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА