wrapper

На основу члана 50. и 130.   Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014)    Градска управа за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца,  ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

    О НАЦРТУ

ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  17 НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА – блокови 87, 88, 89, 90 и 91  

( План генералне регулације 17-'' БОБИШТЕ'' )

                На основу Одлуке о изради ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  17 НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а  ЛЕСКОВЦА – блокови 87, 88, 89, 90 и 91   ( План генералне регулације 17-'' БОБИШТЕ'' ) објављенe у  Службеном гласнику града Лесковца бр. 18 / 09 урађен је НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  17 – '' БОБИШТЕ''  и извршена је стручна контрола Нацрта плана од стране Комисије за планове и сачињен Извештај.

            НАЦРТ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ17 – '' БОБИШТЕ''  дефинише простор за планско коришћење  према постојећим  идатим функцијама као и претежне намене земљишта по зонама и целинама, правила уређења и грађења по зонама и целинама и саобраћајне мреже,  просторе за које се обавезно доноси план детаљне регулације као и локације за које се ради урбанистички пројекат.

          НАЦРТ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ17 – '' БОБИШТЕ''    биће изложен на јавни увид  у просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 30 дана, почев од  10. фебруара  2016. године до 11. марта 2016. године у времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

         У току јавног увида, сва заинтересована правна и физичка  лица могу  да изврше увид у Нацрт плана и доставе писмену примедбу Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

Након завршеног јавног увида у року од 8 радних дана  биће организована јавна седница комисије за планове. О месту и датуму одржавања седнице комисије за планове надлежна управа, благовремено ће обавестити све релевантне субјекте и заинтересована правна и физичка лица.

           О обављању јавног увида стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Рани јавни увид плана оглашен је у листу Вечерње новости, издање од 10.02.2016. године.

Текстуални део плана можете преузети  ОВДЕ.

Графички прилог План намена површина можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог План нивелације и регулације можете преузети ОВДЕ.