wrapper

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

            У складу са чланом 45a.Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014)

О  Г  Л  А  Ш  А В  А

РАНИ  ЈАВНИ  УВИД 

поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу

              Одлука о изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' – целина 4б у Лесковцу  објављена је у  Службеном гласнику града Лесковца бр. 18/15.  Градска управа за урбанизам,  стамбенo - комуналне  послове,  града Лесковца  организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

             Рани јавни увидодржаће се  у просторијама  Градске управе за урбанизам, стамбено – комуналне послове,  зграда Дом привреде – VI спрат (у холу), у трајању од 15 дана, почев од 18 .фебруара  2016. године до 04.марта 2016. године у времену од 8 до 14 сати сваког радног дана.

             Јавна презентација ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ   за подручје  ПГР-а 16 '' Зелена зона-исток'' –целина 4б у Лесковцу, биће одржана 01.марта 2016 године са почетком у 12 часова у Сали Градског већа у Лесковцу, Ул. Пана Ђукића 9-11.

            Обавештавају се и позивају  сви органи, организације, јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објекат  да дају мишљење  у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину .

          Заинтересована физичка и правна лица  могу да могу доставити примедбе и сугестије у писаној формиу току трајања раног јавног увида, закључно са 04.мартом 2016. године. Градској управи  за урбанизам, стамбено - комуналне послове града Лесковца преко градског Услужног центра до 12 сати  или путем поште.

              Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде  планског документа могу утицати на планско решење

  Након завршеног раног јавног увида биће организована стручна расправа уз присуство чланова Комисије за Планове и свих осталих релевантних субјеката.

           О обављању раног јавног увида стара се Градска управа за урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца.

Рани јавни увид плана оглашен је у листу Вечерње новости, издање од 10.02.2016 године.

Текстуални део плана можете преузети  ОВДЕ.

Графички прилог Катастарско топографски план можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Граница обухвата можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Извод из ПГР-а (намена и спровођење) можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Извод из ПГР-а (регулација и инфраструктура) можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Постојеће стање можете преузети ОВДЕ.

Графички прилог Планирано решење можете преузети ОВДЕ.