wrapper

ГРАД ЛЕСКОВАЦ-ВОДИЧ КРОЗ ГРАДСКУ УПРАВУ

 

 • ГРАДСКА УПРАВА

  ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ

  Статутом града се уређује организација, делокруг и начин рада градске управе, начин руковођења и друга питања од значаја за рад градске управе града Лесковца. За вршење послова градске управе у оквиру права и дужности града Лесковца утврђених Уставом, законом и Статутом града Лесковца, образује се више одељења за поједине области.

  Одељења Градске управе:

  • припремају нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће; извршавају одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и градског веће;
  • решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
  • извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
  • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и градско веће;
  • достављају извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње;
  • овабљају и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

 • Одељење за урбанизам

  Адреса: Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/212-774; Фах: 016/ 251-964

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Детаљније

 • Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

 • Одељење за инспекцијске послове

  Адреса: Трг револуције 45/7 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/212-704, 241-718, 213-197, 212-704

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за финансије

  Адреса: Трг револуције 45/5 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/246-219, 242-624, 212-149, 246-318

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за имовину и имовинско правне послове

  Адреса: Трг револуције 45/5 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/244-406, 255-972, 253-011

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за привреду и пољопривреду

  Адреса: Трг револуције 45/7 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/245-517, 212-295, 245-307

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за друштвене делатности и локални развој

  Адреса: Трг револуције 45/1 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/213-984, 216-270, 213-480

  Е-маил: 

  Детаљније

 • Одељење за заштиту животне средине

  Адреса: Трг револуције 45/2 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/237-170, 237-171, 237-177

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за општу управу и заједничке послове

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-831, 200-832, 200-862

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за послове скупштине града и Градског већа

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-829, 016/200-828.

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар

  Адреса: Трг револуције 45 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/215-631, 215-664, 213-946

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење за јавне набавке

  Адреса: Трг Револуције 33/4

  Телефон: 016/215-990, 216-651

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Детаљније

 • Одељење комуналне полиције

  Адреса: Трг Револуције 45/8 (зграда oсмоспратнице)

  Телефон: 016/215-400, 064/8973965

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • Служба за управљање кадровима

  Адреса: Пана Ђукића 9-11

  Телефон: 016/200-829, 200-813, 200-828

  Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 • Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву и Служби за буџетску инспекцију града Лесковца

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 08.09.2021. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 4.4.2019. године

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 7.7.2017. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 23.8.2017. године

  ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

  Датум објављивања 21.12.2017. године

 • Оглас за постављење начелника Градске управе

  Оглас за постављење начелника Градске управе

  Датум објављивања 21.03.2017. године

 • Подаци о броју запослених

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА ПОСТУПКА И ПРЕДУЗИМАЊА ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија