ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КП.БР.3657/2 КО ЛЕСКОВАЦ