УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за КП бр. 5931/4 КО Лесковац у улици Краља Петра Првог у Лесковцу УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА- ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА