Сервисирање и монтажа сирена за узбуњивање бр. НН 115-2/23