КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 11.12.2022. ГОД.

 МЕРНО МЕСТО ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
 ЈКП Водовод ЛесковацОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађиКвалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.
Медицинска школаОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађи, азотовихоксидаКвалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.
Дечији вртић КолибриОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађи, азотовихоксидаКвалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

11.12.2022.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5

 <5

 <5

Чађ

µg/m3

50

20

23,8

16,4

Азотови оксиди

µg/m3

85

16,8

22,3

9,6

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)