Јавни позив за јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу хотелског објекта на катастарској парцели КП.бр. 1908/7 КО Лесковац