wrapper

Зелена зона  је нова индустријска зона у власништву града Лесковца, површине 971.500м2, формирана  у циљу обезбеђивања нових инвестиција у прехрамбену индустрију и прераду пољопривредних производа, као и бољи пласман пољопривредних производа са целе територије Јабланичког округа.Под пољопривредним површинама у Јабланичком округу налази се 143.000 хектара. Шира околина око реке Мораве претворена је у велики повртарски регион, познат по производњи паприке, парадајза, кромпира и других повртарских култура. Даљи развој Зелене зоне представља формирање пољопривредне берзе у источном делу зоне, као подстицај удруживању и сарадњи са привредним капацитетима у Зеленој зони.

Магистрални пут М1 дели Зону на два дела. Западни део Зоне је површине 427.736м2 и потпуно је инфраструктурно опремљен.

Локација Зелене зоне у односу на Коридор 10 и магистрални пут М1

 Удаљеност локације

 Центар града (км)

  4

  Аеродром (км)

  45

  Аутопут (км)

  7

  Полицијска станица (км)

  5

  Магистрални пут (км)

  0

  Ватрогасна станица (км)

  5

  Железничка станица (км)

  2

  Болница (км)

  6

Зелена зона налази се 7км од коридора 10, на путу И реда приоритета број 1. Удаљеност од међународних аеродрома је:од Ниша 45км, од Софије 150км, од Скопља 160км, од Београда 288км, а од Солуна 320 км.

Финансијски аспект инфраструктурног опремања Зелене зоне

Инфраструктурно опремање одвијало се кроз две фазе. У И фази, инфраструктура је доведена до зоне, док је у ИИ фази урађена секундарна инфраструктура, тј. спровођење инфраструктуре до парцела предвиђених за изградњу нових производних  капацитета. Пројекат је финансиран из  средстава Републике Србије, ЕУ ПРОГРЕСа и града Лесковца.

Прва и друга фаза инфраструктурног опремања су завршене. Изграђена унутрашња инфраструктура у Зеленојзони је прикључена на спољну  инфраструктуру. Изградња кружног тока за прикључивање на магистрални пут је у току.

Регулациони планови и услови за градњу

Правила градње у делу 4а, намењеном новим инвестицијама у прерађивачке капацитете, дефинисана су Планом генералне регулације 16 и за овај део није предвиђена израда Плана деталјне регулације.

Дозвољена је изградња објекта доминантне намене: складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони центри и остало) и прехрамбена индустрија (у функцији прераде и дистрибуције пре свега пољопривредних производа);

Дозвољава се изградња пратећих намена које су компатибилне са основном - услужне делатности – саобраћај (у функцији дистрибуције и извоза полјопривредних производа), мешовито пословање, зеленило и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре;

  • индекс заузетост парцеле – max 40%;
  • индекс изграђености парцеле  - max 1,5;
  • максимална спратност П+2, објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и  хидротехничке природе
  • техничке  и саобраћајне површине max. 30%
  • зелене површине мин. 30%

Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминантну намену.

Статус земљишта: пољопривредно земљиште у градјевинском реону.

Напомена: У оквиру зоне 4 - Целина 4а - Нова "зелена“ зона / западни део / налази се зона санитарне заштите ИИИ где важе посебна правила уређења и грађења.

Стратешки приступ у даљем развоју Зелене зоне

  • Усвојен “План развоја агро–индустријског парка Зелена зона за период 2013-2023”
  • Усвојен “Акциони план Зелене зоне”
  • Дефинисани критеријуми за доделу земљишта
  • Расписан Јавни позив за инвеститоре да улажу у Зелену зону
  • Урађен предлог плана парцелације за зелену зону

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија