Инвестирајте у Лесковац ПДФ Штампај Е-пошта

Зашто Инвестирати у Лековац?

1. ГЕОГРАФСКА ПОЗИЦИЈА

Регион има посебно повољан геостратешки положај имајући у виду да се на делу њене територије налази једна од најзначајних раскрсница европских коридора, Коридор X: Салзбург - Солун, Будимпешта-Београд, Ниш-Софиа-Истамбул.

2. ЉУДСКИ ПОTЕНЦИЈАЛ

У Региону живи и ради велики број висококвалификованих кадрова и младих стручњака {то представља изузетан интелектуални потенцијал.

3. ВЕЛИКО БОГАTСTВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Регион познат по великом богатству природних ресурса (земљишта, вода, руда, шуме, потенцијал за органску пољопривреду, етнотуризам, енергетику, хидропотенцијал, и др.)

4. ФИНАНСИЈСКЕ ОЛАКШИЦЕ

Инвеститор који уложи капитал од најмање 600 милиона РСД и обезбеди најмање 100 нових радних места инвестицијом, ужива ослобођање од плаћања пореза у периоду од 10 година. Инвеститор који инвестира капитал од најмање 6 милиона РСД у неразвијена подручја уз обезбе- ђење најмање 5 нових радних места, ужива ослобођање од плаћања пореза у периоду од 5 година. Инвеститор који запосли особе старије од 50 година ослобођен је плаћања доприноса на зараде за те особе у периоду од 2 године. Инвеститори су ослобођени плаћања царине и других такси на увоз опреме (осим моторних возила и машина за игре на срећу) неопходне за пословање.

Код концесија, концесионар је ослобођен пореза у периоду од 5 година експлоатације предмета концесије рачунајући датум од дана окончања инвестиције.

5. НАЈПОВОЉНИЈА СTОПА ОПОРЕЗИВАЊА ДОБИTИ

Пореска стопа којом се опорезује профит предузећа износи 10% и најмања је у односу на друге земље у окружењу.

6. ПРАВНА СИГУРНОСT

Регулисана је заштита интелектуалне и индустријске својине (патенти, ауторска права, географско порекло итд). Инвеститори су заштићени од накнадних измена прописа које могу угрозити њихово пословање уз право избора правног решења које је за инвеститора најповољније.

7. ИНВЕСTИЦИЈЕ

Изградња пословне зграде или индустријског погона

Поступак изградње пословне зграде по~иње обезбеђивањем локације  кроз  куповину  постојећег  објекта  или  закуп  неизграђеног земљишта. Земљиште у закуп даје Дирекција за гра|евинско земљиште.

До простора за градњу инвеститор може да дође и куповином неке од фирми које има обезбедјене локације за изградњу пословне зграде.

8. ПРОЦЕДУРЕ

После обезбеђивања локације треба добити акт о урбанистичким условима у Секретаријату за урбанизам. На бази тог акта дефинише се заузетост парцеле, њен статус, након чега следи израда идејног пројекта, топографске и геодетске подлоге и геомеханичког елабората. Затим на ред долази плаћање накнаде за уређење грађевинског земљишта (накнада се плаћа по квадрату изграђеног објекта, а цена се формира на основу локације на којој се објекат налази).

Следи  добијање  услова  комуналних  кућа  за  прикључење  на инфраструктуру (електродистрибуција, топлане, гас, саобраћајнице, водовод и канализација...) и добијање противпожарне сагласности на пројекат.

Након добијања одобрења за изградњу следи израда главног пројекта, затим његова ревизија, након чега преостаје одабир извођача радова.

Најважнији инвеститори до сада:

  • Actavis-Исланд,
  • Kremnikovtzi, Bulcvet- Бугарска,
  • Poor, Werner & Weber - Аустрија,
  • Mageo LTD - Кипар,
  • Привредна комора града Lang Jou -  Guo, Кина

Укупан прилив инвестиција је око 100 милиона еура.

Резиме 

Посебни подстицаји за улагање у Лесковац има усвојену Одлуку о критеријумима за олакшице за инвеститоре која дефинише начин плаћања, висину накнада за грађевинско земљиште и комунално опремање. Цене комуналних услуга су међу најјефтинијим у Србији а цена воде је најмања у Србији .

Одлуком о грађевинском земљишту, градско грађевинско земљиште подељено је у 7 зона, где индустријске зоне спадају у четврту зону. 
 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama